شهریور ۱, ۱۳۹۶

رفتن به خط بعدی و شروع یک خط جدید در صفحات وب

رفتن به خط بعدی و شروع یک خط جدید در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این […]
شهریور ۱, ۱۳۹۶

قرار دادن یک فاصله در صفحات وب

قرار دادن یک فاصله در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

ایتالیک نوشتن در صفحات وب

ایتالیک نوشتن در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. لطفا با […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

بولد کردن متن در صفحات وب

بولد کردن متن در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. لطفا […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۶

لیست گذاری در صفحات وب به روش غیرترتیبی (غیرعددی)

لیست گذاری در صفحات وب به روش غیرترتیبی (غیرعددی) از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

نوشتن توان در صفحات وب

نوشتن توان در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. لطفا با […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

هایلایت متن در صفحات وب

هایلایت متن در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. لطفا با […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

لیست گذاری در صفحات وب به روش عددی (ترتیبی)

لیست گذاری در صفحات وب به روش عددی (ترتیبی) از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن […]
تیر ۷, ۱۳۹۶

نوشتن متن به صورت خط خورده در صفحات وب

نوشتن متن به صورت خط خورده در صفحات وب از مباحث مهم HTML می باشد. در ادامه سلسله مقالات آموزش HTML در این مقاله به آن […]
جشنواره ها