خرید دامنه

ثبت آنی دامنه ی شما با کمترین قیمت

دامنه خودت رو انتخاب کن !

قیمت ثبت دامنه

آخرین قیمت های لحظه ای ثبت دامنه

دامنهسالثبت دامنهانتقال دامنهتمدید دامنه
.com۱۱۴۶,۰۰۰۱۴۶,۰۰۰۱۴۶,۰۰۰
.net۱۳۷۱,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰
.org۱۳۷۱,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰
.us۱۲۸۷,۰۰۰۱۴۶,۰۰۰۱۴۶,۰۰۰
.biz۱۴۵۷,۰۰۰۲۳۳,۰۰۰۲۳۳,۰۰۰
.info۱۴۳۲,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰
.co.uk۱۲۳۴,۰۰۰۱۱۹,۰۰۰۱۱۹,۰۰۰
.org.uk۱۶۵۹,۰۰۰۳۳۶,۰۰۰۳۳۶,۰۰۰
.mobi۱۳۵۱,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰
.me۱۵۴۹,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
.pk۱۲۹۳,۰۰۰۱۴۹,۰۰۰۱۴۹,۰۰۰