خرید دامنه

ثبت آنی دامنه ی شما با کمترین قیمت

دامنه خودت رو انتخاب کن !

قیمت ثبت دامنه

آخرین قیمت های لحظه ای ثبت دامنه

دامنه سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
.com ۱ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
.net ۱ ۳۷۱,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
.org ۱ ۳۷۱,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
.us ۱ ۲۸۷,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
.biz ۱ ۴۵۷,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
.info ۱ ۴۳۲,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
.co.uk ۱ ۲۳۴,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
.org.uk ۱ ۶۵۹,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰
.mobi ۱ ۳۵۱,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
.me ۱ ۵۴۹,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
.pk ۱ ۲۹۳,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰