کاهش حملات DDoS

دیواره آتش

مقابله با تهدیدات امنیتی

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O?

جلوگیری از ایندکس شدن سایت

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O?

O�O�U?O�O� O�O? U?U�U? O�O? U�O�O�O?O�O�U� O?O� U�U?O�O? U�U?U?U�U?U? O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�U?U?O�O?U?O?.

O?O� U?O�U�O? U�O?U?U�U? U�O�O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O�O? O�O?O? O?O� O?O�U?O? O?U�O� U? O?O?U� U�U�O�U?O? O?U� O?O� U�O?O�U?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?U�O�O�U?U?U�O�U? U�O?U?O�U?O?U? O?O�O�O?.

O?O� O�U?U� U�U�O�U�U� U�O?O�U� U�U?O?U�U?U� U�U� U�U?U?U�U� O�U�U?U? O�O?O? U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?O� O?O�U?O? U�O?O�O�U? O�O� O?U?U?O�U?U�.

U�O�O� U? U�U� U�O?U? U�U?O�U?O�U�O? O�U�U?U? U�U?O?U?O� O�O?O?O�U? O�O� O?U?U?O�O?OY

O?O� O?U?O?O?O� U?O?O?O�U?O?U�O� O? U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�U�O?O? O�O�U�U? O?O�O�U?U?U� O?O�U?O? U�O?O?U�O?. O?O�U?O? O?U?O�O?U?O? U�O�O� O?O�U?O? U�O?U? U�U?O?U?O� O�O?O?O�U? O�O� O?U�O�U� U�U�O?OY

O�O? O? O?O?U?O�O�U? O�O? O�U?O�O�O? U�O?O?U�O? U�U� O?U� O�O�U? O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O�U?O� U�O�U�U? (U�O�O? U?O�O?U?O�O? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?O�U?O� U�O�O�O?U?)

O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O� O?O�U�U?U�U�O�U?U? U�U� O?O�O�U? O?U�U?U� U�O�O?U� O?O?O?O�O? O�O?O? O�O?O?U?O�O?U� U�U?U�U�U�O?.

O?O�O�U? O�O? O�U?O�O�O? U�U� O�O? U?O�O?U?O�O? O?U� O?U�U?O�U� O?O�U?O?U�O�U? U�O?U?O�U?O? U?O�U?U?U� O�O?O?U?O�O?U� U�U?U�U�U�O?

U? O?O�O�U? O?U?U?O� O?U� O?U�U?O�U� U?O?U�O�U? O?O�O�U? O�O? O�U?U� O?O�U?O?U�O� O�O?O?U?O�O?U� U�U?U�U�U�O?. O?U� U�O� O�O�U� O?O� O?U�O�U�U? O�U?U� O?O�O�U?O� O?

O�U?O�O�O? O�O�O?U�O�U�O� U�U�U?O�U?O�U�U�O? U�U� O?O�U?O?O?U?U� O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O� O?O� U�O?O�O� O?U�U?U� U�O�O�O� O?U?U?O�U�.

O?O�U?O� O?U�O�U? U�U� U?O�U?O? O?O�O�U� O�U?U�U� U�U� O�U?O�O�O? U?U�O� U�U?U�U�U�O? O�U?O� U�U?U�U�U? O?U� O?O�U�U?U� O�U?O?O?U?U� O�U? O?O� O�O�U?U? U�O�O�O� U�O?U�U�O?

U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?U� U�U?U� U?O�U� U�U�U?O?U?O�U�U�O? O?U�U�O� O�O� U?U?O?O� U�U�U�O? U? O�U?U� O�O�U�O� O?O�O?O? U�U?O?O?.

O�O�U�U�O�U? U�O?U?O�U?O?U? U?O�U?O? O?O�O�U� U�U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�U?O?U?O�U�U�O? U?U� U?O?O?O�U?O? O�O� U?U?O?O� U�U�U�O?. O?O�O�U? U�O�O�U�:

a�?A�A� A�O�U?O� O?O�U�U�U� O�U? U�U� O?U�O� O�O�U?O?O�O�U? U�O�O?U� O�U?O? U�O?U�O� U�O�U�U� O?U?U?O�U? O?O�O?O?U� U? U�U�U?O? O�O�U�O�U?U? U�O?O? U�U� O?U� O?O�U?O? O?U�O� U�U?U�U� O?O�O?U� O�U�O?.

a�?A�A� A�U�O?O�U?O� O?O�O�U? O�O? O?O�U?O?U�O�U? O�O?O?O�U?U? O?O�U�U�U� U�U�U�U� O�O?O? O?O� U�U?U�U� O?U�O� O�U?U�O?U�O? O?U?U�O?.

a�?A�A� A�U�O?O�O�O�U� U?U?O� U?O�U?O? O?O�O�U�O? U�U� U?U�O� U�U?O?O? U�O�U� O?O�U�U�U� U�O� O�O� U�O?O�U� U�U?O?U�U�O? O? O?O�U?O? O?U�O�U�U?O?U?O�U�O? O?O� O?O�O�U? O�O? O?U�U�O� O?O�U�O� O?U?O?.

O�U�U�O�U� O�O?U?O�U�O�O? O?U?O�O?U? O?O� U?O? U?O�U?O? O?O�O�O? U? U�U?U�U�O?O�U� O�O? O?U�U�O� U�O�O?U� U�U�O?O�U� U�U?O?O?. O�U?O�U�U� O?O�U?O? O?U�O� U�U�U?O? O?O�O? U�U�O?O�U� O?U�O�O?O?

U? O?U�O� U�U?O?U?O�U�U?O? O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?U?U?U?U?O? U�U� O?O�U?O? O?U�O� O�O� O?U�O?O�U� U? U?O� O�U?U�O?U�O? U�U�U�U�O?.

O?U�O�U� U�O�O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O�O? O�O?O? U? O�U?U�O?U�O? O?O�U?O? U?O�O?U?O�O? O?U�O�

U?O�O?U?O�O? U?U?U?U?U?a�?O�U? O?O�O�O? U�U� O?U� O?U�O� O�O�O�O?U� U�U?O?U�O? U�U� O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?U?U?U?U?O? U�U� O?O�U?O? O?U�O� O�O� O�U?U�O?U�O? U�U�U�U�O?.

O?U�U�O� U�O�O�U? U�U� O?O�U?O? O?U�U�U?O? O�U?U� O�O?O? U�U� O?U� U�O?U�O? O?U�O?U?U�O�O? U? O?U?O? O�U?O�U�O?U� O?O�U?U?O? U? O?U?U� U?O?U?U�U� U�U�O�U?O? O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O�O� O?O?U�U?O?.

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

U?U�O?U? O�U?U�U�O�O� O�U? O�U�O�O�U� U�U?O?U�U?O? U?O�O?U?O�O? O�O� O?U?O� O�U? O?U� U�O?O� U?O?O?O�U?O? O?U�O� U�U?a�?O�U?O?O�U?O?:

<meta name=a��robotsa�� content=a��noindex,followa�� />

U�U�U�U�U?U� U?O�O?U?O�O? U?O�U?U� robot.txt O�O� O?O?U?U?O� U�U?O?U�O? U? O�O�U�O�U? O?U?O� O�O� O?U� O?U� O�O�O�U?U� U�U?U�U�O?:

User-agent: *
Disallow: /

O�U?U� O�O�U?O� O�O? O�O?O�O?a�?U�O� (O�O?U�O?U�a�?U�O�U? U?O?) O?O�O�U?O�O?O? U�U?U�U�U�O? U�U� O�U?O�O�O? O?U�O� O�U?U�O?U�O? U�U�U�U�O?.

O�U?O�U�U� O�U?U� U�O�U�U�O� O?U� U�U?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�O?O? U�U� O�U?U� O?O�O�U?O�O?U� O�U? U�O?U?U� U�U�U�O? U?O� U�U�U�U�O?.

U�O�U�U�O? O�U�O�O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?U� O�U?U� O?O�O�U?O�O?O? O?U�O� O�O�O?O�O�U� U�U?U?O�O�O�U�O? O?

O?O�O�U? O�O? O�U?O�O�O? U?O� O?O�O�U?U?O� O?U� O�U?O� O?O�O�O?U?U? U�U�U�U� O�O?O? O�U?U�O?U�O? O?U?U�O?.

U�O�U?O� U�O�U�O�U� O?U?U?O? U�U� O?O�U?O? O?U�O� O?O� U�O?O�U?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O?O�U�O� U�U�U?O?U?O?OY

U�U?O�O�O?O�U?U� O�O�U� O?O�O�U? O?U�U� U�O�O?U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? O? U?O�O�O?O?U� U?O?U?O�O? O?O�O�U? U�U� O?O�U?O? O?O� O?O�O� O?O�U?O� O�O?O?.

O�U?U� O?U� O�U?U� U�O?U�O�O?O? U�U� U�O�U?O�U� U�O�U�O?U? O?U� U?O?O?O�U?O? O?U�O� O?O?O?O�O?U? U?U?O?O� U�U�O? O?O�U?O? U�O�U� U�O�O�O?O�U? U? U?O?U?O�O?U? O�O� U?O�O�O? U�U�O?.

O�U?U� U�O�U�U?U� O?O�U�U� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�U� U�U?O?U?O?. O?O� O�U?O�O? fail O?O?U� U?O�U?O? O? O�O�O�U? 401 U�U�O�U?O? O?O�O?U� U�U?O?U?O? U? O�O?O�O?U�O� U�U?U?O�U?O?U�O?.

O?O� O�U?U�O�O� U�O�U?U� O�U?O�O?O? U�U� O?O�U?O? O�O? O�O�U?U� U?O?U?O�O? O�O� U�U?U?U?U?U?U�.

O�U?O�O?O? U�U� O?O�U?O? O�O? O�O�U?U� U?O?U?O�O? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? cPanel

O�U?O� O�O�O�O�U� O?U�U�O?U� U�O�O?O? O?U�O� O?O?O?O�O?U? cPanel O?O�O�U? U�O?U?O�U?O? O�O?O�O? U�U?O?O?O�U�U? O�O�O�O�U� U�U?O?U�O? O?

U�U?O?U?O�U�U?O? U�U� O?O�U?O? O�U?O? O�O� O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? cPanel U�O�O�U?O?O? U�U�U?O?. O?U� O?O�O?U?U? U?O�O�O? cPanel O?U?U?O?

U? O�U?U? U?O?U?U�U� Password Protect Directories U�U�U?U� U�U�U?O?.

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O?U?O? U?U�O�O�U� O�U? O?O�O? U�U?O?U?O? U�U� O?O�U?O? O�U?O? O?O�U�U?U?U�U�O? O�O� O�U�O?O�O�O? U�U�U?O?.

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O?O� O�U?O�U� O?O?O?U? O? U?U?U�O?O�U? U�U� O?O�U?O? U?O�O?U?O�O? O?O� O?U� U�O�O? O?O?U� O�O?O? O�O� O�U�O?O�O�O? U�U�U?O? U�U� O�O�U?U�O� O?O�U?O�U�O?U?O�U? public_html U?O� www O�O?O?.

O?U?O? U?O?U?U�U� password protect this directory O�U? O�U�O?O�O�O? U�U�U?O?.

O?U?O? U�O�U�U? O�O� O�U? O?O�O�U? O?O�U?O�U�O?U?O�U? U�O�O�U?O?O? O?O?U� O�U�O?O�O�O? U�U�U?O? U? O?U�U�U� O�O�U?O�U� O�O� O?U?O?O�O�U?O?.

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O? O?U?O?O� U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U?

O?U?O? U?U?O?O�U�U? U�O?U�U? O?O� U�U?U?U�U?O? O?U�U?O? O?U?O?U� O?U�U�U?O�O? O?O�U?O�U?O? U�U?U�U�U?O?.

O�U?U? U?O?U?U�U� go back U�U�U?U� U�U�U?O? O?O� O�U?O�U� O�U?O�O?O? U?O?U?O�O? O?O�O? O?U?O?. O�O�U�O� O?O�U?O? U?U� U�O�U� U�O�O�O?O�U? U? U?O?U?O�O? O�U�O?O�O�O? U�U�U?O?.

U�U�U?U� O? O�O�U�O� U?O?O?O�U?O? O?U�O� O?O� U?O?U?O�O? U�O�O�U?O?O? U�U?O?U� O?

U? O?U?U?O� U�U?U�U�O? O�O?U? U�U?O?U?O�U�O�U? O�O?O?O�U? U�U�U?O?U?O�U�O? O?U� O?O�U?O? O?U�O� O?O?O?O�O?U? U?U?O?O� U�U�O?.

O�U�U?O?U?O�O�U� O�O? U�U�O�U�U� ( O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�U?U�O?U�O? O?O?U� O?O�U?O?A� ) O�O�O�U? O?U?O?U� O?O�O?U?O?


برچسب های این مطلب :

خواندن این مطالب به شما پیشنهاد میشود

Show Buttons
Hide Buttons
head>